1969 - 1971
Dale Family Album: Kate Pountney
Kate Pountney's 21st.
Dale Family Album: bad nose day border=
bad nose day
Dale Family Album: Epsom students border=
Epsom students
Dale Family Album: Chris border=
Chris
Dale Family Album: Hampton Court border=
Hampton Court
Dale Family Album: chris blackwell border=
chris blackwell
Dale Family Album: cartoons border=
cartoons
Dale Family Album: dinner party border=
dinner party
Dale Family Album: Rural border=
Rural
Dale Family Album: Sisters border=
Sisters
Dale Family Album: South Park border=
South Park
Dale Family Album: Bob and Candy border=
Bob and Candy
Dale Family Album: Martin and Candy border=
Martin and Candy
Dale Family Album: Lighting effects border=
Lighting effects
Dale Family Album: military border=
military
Dale Family Album: poseur border=
poseur
Dale Family Album: cold irish sea border=
cold irish sea